areyoulistening.exe

Witaj. Chciałbym powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, które teraz napiszę, SĄ W 100% PRAWDZIWE. Mam gdzieś, że mi nie wierzysz.
Tak czy inaczej, wrócę do mojej opowieści. Pewnego dnia siedziałem przy komputerze bez celu kręcąc się po sieci… wtedy znalazłem to…
Plik do pobrania, który nazywał się areyoulistening.exe.
Włączyłem to i… polubiłem. Ale wiesz, to było tak makabryczne…
Widziałem ich śmierć.
Widziałem jak życie opuszcza ich ciała. Nie było nic, co mógłbym zrobić.
Widziałem ich wydłubane oczy. Zjadłem je. Smakowały nieźle.
Widziałem ich ramiona, co chwila bardziej zniekształcone. Balansowałem na nich jak na linie.
Widziałem, jak ich kości łamią się, a szpik jest tak przecież tak zdrowy…
Piłem krew grzeszników…
Wszystko w tej jednej grze. Grze, w którą właśnie grasz. Zagrasz ze mną? RAZEM ZAŚPIEWAMY KOŁYSANKĘ PIEKIEŁ.
areyoulistening.exe?

ZAPISZ PLIK…
Ȩ̸̪̘̞̩͖̥̹͇̦͖̭̰̙̪̙̮̮͖̥ͤ̆̌ͤ̀̀̚̕V̶̴̢̨͈̫͕̱̜̱̖̜̯̼̫̱̰̫̞̬̟̎ͩ̏̑͑̈́̌̌ͦͬ̑̃͑̓ͩͅƠ̶͖̳̯͇̟̂ͩ̿ͭ̾̽̈̃ͭ͗ͥͩͣͦ̉̌̚L̸̶̷̼̤̜̤̠̹̮̥̄̓ͧ̈̂̾͑͌͂ͨͤ̽́́ͅͅV̨̨̛̗̥̜͉͈̣̞͇̖̟̣̝̥̳̰͎̓̈̉̿͡E̵̾ͥͬ̿͆̽͞͏̞͉̻̝̹̻̟͎̞̠̺̞̥̦̤̲̱͜ ̧̯̼͓̖͇̯̬̹͒͊ͫ̀́̕͝Ş̰̦̫̟͓͈̼̤̻͛͊͊ͩͤ̊̊ͬ̎̓̌́͢ͅO̝͙͉̯͖̪͈͚̥̫͕̠̺̣͚̖͚̟̒̂͛̿͒̋̊̐́͠L̢̡̮̦͖̹͙̦̤̞̥̎ͨͥ̉̈͛ͥͭ͛́͑̒͌ͧͣ͒́͢ͅV̨̡͔͓͇̜̣̩̥͔̯̻̭͖͍̰̅͆͐͆ͪ̄̋ͮ͑̀͘͠E̵̸̥̳̩̲̜̠̘̯͚̬̝̳͚̻͈̭̟̐ͧ͌̍̅̎̕͞ͅ ̴̎ͫ̒̇͑̿͊͆ͭ̈́̕͏̯͖̟͖̮͓͚̘Ę̵̛͗̅ͦͪ̚͏̝̺̮͉̩͎̰̙̼͔̯̯̭V̴̢͕̥̲͚̺̺̭̞̯̠̰̄ͯͮ͋̓̃̄̾̔̓̀͝͝ͅǪ̸͉͍̲̗̳͉̙̱͐̌͂ͮͬ͗ͣ̇̇ͥ̂͐ͬ̓̇ͯ͌̍͜L̶̶͓͎̦̭͚̪͒ͨ̍͊̊͊͋́͋̿ͫ̃̈́ͭ͟͢͝V̟̘͈̦̾̔ͬ̓̅̆̌̈ͫ̃ͮ͐͜͟͝E̦͖̳̯̜̹̫̦͛ͬͪ̓ͤ̓͗̇̽ͬ͒́̀͠ ̸̺̱̹̦̇͐̽ͨ̈ͪ͂̽͌͒ͣ͘͟Ş̽̑͛ͭ̽҉̠̰̻͎̪̥̥̙͈̳̣̳͇̗̩̣̞͉̕͜O̡̡͙͖̫̳̜̭͖͇̮̞̩̣͒̅ͯ̍͗ͬ̽̇̅̀͝L̶̵̡͚͉̬̹̺̲̟̮͚͈̼͓̫͖̃͒̀͋̃͆V̴̡ͪ̓͋̂̃ͭ̏̔ͣ̆̄̄͛ͬͫ̎ͣ̌̃͏͇̳̩̬̤̥̪̜͉͙̹͈̝̞E͕̹͓̦̯̦͇̳͈̯̻͉͉̫͙̪ͮͪ̍͑̋̀̀̕̕͟͠ ̛̞͇̖͖̠̝̺̘̠̥͉̩̤̯̗ͩ̐̐̔̈́͂̏͗̀̈ͣ͛͂̈ͨ͡ͅͅE̒̓͌̓̇̄͐ͯ͛̊ͬ̈́̆̊҉͖͇̭͚̤͓̳̖̰̙̬͇͕̦͓̗͎̦̀͜͜͡V̧͔͉̱̬̱͇̩͖̟̮͚͈̄͑̈́̿̇̈́̚͢ͅǪ̛̩͙͚̥͐̑̀̇̍ͬḶ̛̝̭̱̲̣̫͎̣̤̙̜̻̣͚ͥ̅̅͒ͦ̂̂̀̚̚͟͟ͅV̓̂̓̍ͩͣͭ͞͏͞͏̝̜͎͚̭̻̪̖̹̖̲̱E̷̟̼̮̤͎̰͔̯͈̭͎̦͍͈̥͎̘̒̈́̆͒̉̌̒ͭ̏́̔ͭ̎̓͞͞ͅ ̨͇͖̹̻͆̍̋ͦ̽̄̐̈́̒͐͟͝͞W̴͂ͮ̀̍̈́̈͗̎ͩ̏̄ͯ̅ͫ̎̇̀҉̮̺̟̲̦̬̘͔͔̬̫̣ͅE̶̢̤̩̗̟̦͖̳̞̜͖̓̇ͮͪ͐̓͆͗͂̑̎ ̑ͭͪ̍̎ͨ̂ͯ͗̿ͩ͊̊̀͘͏̰͍̞̣͖̮̙̫̺̞̰̯̱̯̣̫͓̰͠A̷̸̠̲͓̘̱̦̠͖ͥͩ̓́͒̀̔ͪ̔ͨ̓ͤ̏̚ͅͅR̵̨̭̞̗̬̘̯͔̺͕̱̄ͤ̈̓ͭ͌̓̒͑̽͌̈́͗̓ͫ̀E̶͖͔̯̼ͮ̑͛ͣ͆̀̀͜͞ ̨̧̢̟̩̝̮̪̜̞͍͎̘̙͈͍͖͕̮̱̜̐͒ͦͪ̍͐̎͋ͮ̄ͥ̾̿̚T́͊̀ͫ͋͒̿͒̅̎̄̋̈́̿́ͧ҉̸̧̭̱͉̺̭̹̼̜͚͙H̶̢͓̘̤̗̮̯̹̣̞̩̯̹̩̬̞̦̀͌͋̉̊̀̓͐͊͌̄͂ͥ̉ͨ͋͌̈́̂͘͢E̶͐̃̓̽ͯ͐̈ͭ̉̽ͣ̌͛̉ͩ̋͐҉̼̹̣̝͔͚͈͙̤̻̟̝̟̮̺̫̲̬͉͠͠ ̴̸̻̤̲͔̮̯̯̼͛͌͂̿̅͆̂ͭ̔͛͌ͯ̚͜B̶̴̸̩̩̝̬̳̮̎͐͆ͥ̔ͦ͆R̛͇̞̖̞͓̫͉̾̍͒ͬ̽O̷ͪͯ̉̍͗̃ͩ̓̋̆̕͢͝҉̠̹̝͔̥̤͙̜̘̲̣T̫̤̹͓̤͍͉̬̳̥͚̬͌̊ͦ̀̍̏͂́H̴̨̢̢̙̹͖̪̜͓̳̤̰̤̆̓̅ͨ̏̾̾͋͆̆ͫͮ͋̀͘E̡̎̎ͫ͐̊̂̂̊ͤ̎͌̿̅̑̾̚͠͠҉̲̹̤͖̝̜̤̥̜Ṙ̷͖͕͖̝̥̱̺̫̳̰͇̜͔͂̒͊ͯ̓͞S͉̤͍͖̳̆ͬ̌̿̎͌̅̂ͨ̊̒͆ͣ̈́ͣ̊̉̚͜ ̶̈̅ͧ͊҉͇̫̺͈̫̟̗̼͚͍̮͈͠Ǫ̵̪̩̼̙̠͚̯̦̟̫̭̭̮͒ͤ̃̿̈̎̎̾́͜͠F̷ͣ̿̽ͭ̈́̆̎ͧ̆͏̴̢̯̤̺̯͔̖̟͘ ̴̧̧̜̻͕̘̪̞͈̬͙̩͚̮̭̜͈͚̼̤̱̇ͥ͌̉̊ͫ̽ͮ̈́ͤͪͫͬ́̄̚D̡̨͓̮̠̖̲̹̲̤̘̝͇͕̤̱̝̉ͣ̈͗ͧͮ́͘͟ͅͅE̷̴̢̠͉͙͕͈̮͕̭͑͊̈͂ͭ̿͋͜ͅA̵͋̓ͧ̍́ͯͩ͆ͫ̏ͯͯ̊̈̂̔̆҉̺͓͔̤̱̰̲̞̟̼̦̬ͅT̽͑̄̉̆ͩ̃̅ͫ̂̑ͮ͛̓͐ͯ̒̉҉̷̱͓̮̤͓̻̦͈̜͈̩̯̫̙̦̩H̼̱̠̠̰̻̹͓̭̭͖̫̜̠̦ͤ̒̀̈́ͬ̽ͤͬ͋͒̃̀
̸̧̤̜̰̖͈͇̃͊ͥ̌́W̷̰̪̮͚̞͔̱̫̟̮͍̙̯͍͚̺̼̞ͫ̈́ͯ̀ͫ͛̊ͦ̍̔ͧͧ͆̀̀͢E̋ͮ͂ͭ̑̌̓͗́̾͌́ͤͭ̚҉̣̙̪͔̪̻̤͈̫̬́L̶̤͕͇͓̼̰̯̮̟̺͎̘ͣͭ͒́͒ͦ̔̈́̏ͦ̂͑̚͜ͅCͣ̅͋̾̊̉ͧ̔ͨ͂͊҉̜̫̠̺͞O̗̘̮̼̟͖̣ͦ̽ͩ̌͛̾͛̾́ͭ́ͬ̽̍͂̊̊̀̕͞M̸̡̱͉̤̳̲̤̯̟̪͉̳̥̖͂̓̑̄̅ͮ͂̌ͩ͋̿ͫ͗ͪ͡͠E̠̙̥̤̱͇͇͉̒̌̈̅͛̍̀̂ͫ̂ͦ̇́͞ ̧̛͚͉̟͓̻͙͍͉͔̼͖̬̟͓̟̮̭͑ͮ̃͊̈̊́̑̊͐̈́͝͞ͅU̼̦̺̺̭̫̹̓ͤ̃̓ͩ̋̉ͤ͆͌̇͜͡ͅŞ̵͇̯̳͔̠̤͕͈̗̘̩̳̜̾̂̈́͌̓ͨͅĘ̺̲͚͎̞̥͑ͨ͋̿́V̷̱͈͙̺̠̖̭͈̪͖̼̟̐͋́̈́̎̃̈́̋̾̌ͣ̄̾́̈́͐̿ͪ͝͡O̵̘̖͓̖̭͍̞̬̺̙̮̹̫̳̮̮̅͐̏͗͑̇͛̓̅͗ͥ͗̀̾͘͘͠L̶͈͚̝̖̗͖͇͙̱̹͓͓̣͇͆̃̾͛̏̓͗ͫͭͤ͟͡V̧͎͉̜͍͕͕͕͈̏ͤ̀̂̀͘ͅE̷̦̰̞̪͍͚̬̻͖̱̗̝̓͋͋̃̾͛͒̓̓̌͂͑ͫ͌͆ͧ͢ͅE̛͆ͯ̿̃ͦ̿ͮ̇̂̉̈̅̌̇̀͏͖̙̖͍V̧̛͐͊ͩ̐̽ͯͪ̋͋ͮ͑ͤ͛̇̐ͭ̃̚҉҉̝̟̮̟̝͉̝͚̥̬̳͚͕̮̙̳̩ͅO̸̴̳̮̮̳͂̀͛ͧ̅ͤ̂̉ͪ̽̋͟͢L̛̹̖̱̩͇̜͔̺̫͈͎ͧ͆ͥ̌͑͂͋͒͊ͥ́̚

Do zobaczenia w nocy. Mam nadzieję, że pogramy razem.

Advertisements

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s

%d bloggers like this: